De Pugwash Conferences on Science and World Affairs (1957) is geïnspireerd door het Russell-Einstein manifest van 1955 die wereldleiders opriep om massavernietigingswapens uit te bannen, conflicten op een vreedzame manier op te lossen en om “hun menselijkheid boven alles in het vaandel te dragen.”

Pugwash – zoals we ons gewoonlijk noemen – heeft leden in een meerderheid van de landen van de wereld, en reikt over alle politieke, religieuze en ideologische grenzen heen. Via onze lange traditie van ‘dialogue across divides’ ondersteunt Pugwash de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke inzichten en empirisch onderbouwde beleidsvorming om gewapende conflicten terug te dringen en oplossingen te vinden voor bedreigingen van de wereldvrede. De meerderheid van de leden zijn (of waren) op belangrijke posities in hun eigen land betrokken bij de problematiek van conflictbeheersing en ontwapening; vaak adviseren zij hun overheid. De meeste leden zijn wetenschappers in een breed gebied van disciplines. Sedert de tweede wereldoorlog zijn een groot aantal verdragen afgesloten om de kernbewapening te beheersen. Bij de totstandkoming van al die verdragen heeft Pugwash op de achtergrond een voorname rol vervuld. Pugwash had graag veel meer bereikt, maar dat is helaas niet gelukt.

In 1995 is aan Pugwash de Nobelprijs voor de Vrede toegekend vanwege “haar inzet om de invloed van nucleaire wapens in de internationale politiek terug te dringen en deze, op de langere termijn, uit te bannen.”

Nationale Pugwash groepen

Pugwash heeft in veel landen lokale / nationale groepen; in ons land is dat Pugwash Nederland, een vereniging naar Nederlands recht.

Lid of Vriend worden van Pugwash Nederland
Het lidmaatschap van Pugwash Nederland krijgt men op uitnodiging. Bij het kiezen van de leden wordt gestreefd naar een goede spreiding over de wetenschappelijke disciplines, maar het voornaamste criterium is een bewezen inbreng in de verwezenlijking van de doelstelling van Pugwash.

Pugwash Nederland is actief op zoek naar nieuwe leden; de situatie is nu heel anders dan 60 jaar geleden, maar in deze nieuwe tijden kan Pugwash nog steeds een waardevolle bijdrage leveren aan conflictbeheersing. Er is een apart “Young Pugwash” lidmaatschap voor pas afgestudeerden.

Indien u lid wilt worden, neem dan contact op met het bestuur van Pugwash Nederland. Hier kunt u tevens terecht voor andere vragen:  bestuur@pugwash.nl

Naast de leden is er een kring van Vrienden van Pugwash. Die kring is opgericht om het werk van de beweging meer bekendheid te geven en om Pugwash Nederland meer financiële armslag te bezorgen. Iedereen die sympathiek staat tegenover de doelstellingen van Pugwash kan zich bij deze kring aansluiten door zich aan te melden bij het bestuur.

Contributie en Donaties
De internationale Pugwash is volledig afhankelijk van donaties, subsidies en bijdragen van de nationale groepen.

Pugwash Nederland is voor de eigen activiteiten afhankelijk van vrijwillige contributies, donaties en incidentele (project-) subsidies. In deze corona-tijden houden wij geen fysieke bijeenkomsten, maar wel webinars en videobijeenkomsten.

Aftrekbaarheid Contributie en Donaties
Vriendendonaties en ledencontributies zijn fiscaal aftrekbaar als gift. De Vereniging Pugwash Nederland is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.

Bankrekening (IBAN) van Pugwash Nederland: NL92 INGB 0001 1825 40

Beloningsbeleid
De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Ingezonden stukken
U kunt reageren op artikelen op deze website: uw bijdrage wordt dan geplaatst. Tevens kunt u ook artikelen insturen voor publicatie welk geschikt zijn voor het Pugwash publiek. 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden reacties te weigeren dan wel in overeenstemming met de auteur in te korten. Bijdragen worden eigendom van Pugwash en kunnen tevens op andere Pugwash websites worden geplaatst.

U kunt uw redactionele vragen en bijdragen sturen naar: redactie@pugwash.nl

Bestuur van Pugwash Nederland
Het bestuur van Pugwash Nederland bestaat momenteel uit:
– mr. Jan Hoekema (voorzitter)
– dr. Eric Ferguson (penningmeester)
– Jelle-Jochem Duits (secretaris)

Voor alle vragen kunt u een e-mail sturen naar: bestuur@pugwash.nl