Pugwash Nederland is een van de vele “Nationale Groepen” van de internationale “Pugwash Conferences on Science and World Affairs”, die  is geïnspireerd door het Russell-Einstein manifest (1955) die wereldleiders opriep om massa­vernietigings­wapens uit te bannen, conflicten op een vreedzame manier op te lossen en vooral om “hun menselijkheid boven alles in het vaandel te dragen.”  Pugwash omschrijft zijn doel nu zo:

“Pugwash seeks a world free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction. Through our long-standing tradition of ‘dialogue across divides’ that also earned us the Nobel Peace Prize in 1995, Pugwash aims to develop and support the use of scientific, evidence-based policymaking, focusing on areas where nuclear and WMD risks are present. By facilitating track 1.5 and track II dialogues, we foster creative discussions on ways to increase the security of all sides and promote policy development that is cooperative and forward-looking”. 

Pugwash – zoals we ons gewoonlijk noemen – heeft leden in de meeste landen van de wereld, en reikt over alle politieke, religieuze, etnische en ideologische grenzen heen. De leden, vaak samenwerkend in Nationale Groepen, zijn vooral wetenschappers uit alle gebieden van de wetenschap.  Die gemeenschappelijke achtergrond is de basis voor ons onderlinge vertrouwen. De meeste leden hebben (of hadden) belangrijke nationale of internationale functies in het gebied van conflictbeheersing en ontwapening.

Sedert de tweede wereldoorlog zijn een groot aantal verdragen afgesloten om de kernbewapening te beheersen. Bij de totstandkoming van al die verdragen heeft Pugwash op de achtergrond een voorname rol vervuld. In 1995 ontving Pugwash de Nobelprijs voor de Vrede toegekend vanwege “haar inzet om de invloed van nucleaire wapens in de internationale politiek terug te dringen en deze, op de langere termijn, uit te bannen.”

Activiteiten

Pugwash Nederland initieert allerlei activiteiten die de doelstellingen dienen, waaronder

  • Lezingen, seminars  en webinars.
  • Publicaties, inclusief artikelen en andere bijdragen in de pers
  • Lokale en internationale studiebijeenkomsten, fysiek of als webinars.
  • Deelnemen aan conferenties en bijeenkomsten van de internationale Pugwash of van samenwerkende nationale Pugwash groepen.

In de laatste jaren zijn de activiteiten van Pugwash Nederland ingekrompen wegens het kleinere  actieve ledenbestand.  Wegens Corona houden wij mu geen fysieke bijeenkomsten, maar wel webinars en video-bijeenkomsten. 

Recent zijn twee webinars gehouden met internationale deelname.

  • AI, Drones and Cyberwarfare (2020-11-17) . 
  • The Myth of the Poor Man’s Atomic Bomb andthe Politics of Proliferation:  Rethinking the History, Present  and Future of Chemical, Biological and Nuclear Weapons (2021-05-12)  

Personen die op deze website of andere Pugwash activiteiten willen reageren, of aandacht wilen vestigen op een bepaalde publicatie, vragen wij contact op te nemen met het bestuur.  Die zal zijn best doen om uw bijdrage op deze website en andere geschikte plekken te publiceren.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Pugwash Nederland krijgt men op uitnodiging. Wij streven naar een goede spreiding over de wetenschappelijke disciplines en leeftijden, maar het voornaamste criterium is een bewezen inbreng in de verwezenlijking van de doelstelling van Pugwash. Er is een apart “Young Pugwash” lidmaatschap voor pas afgestudeerden.  

Pugwash Nederland heeft nog een vijftigtal leden, maar door pensionering is het aantal actieve leden sterk gedaald, en er zijn maar enkele jongere leden. Wij zijn actief op zoek naar nieuwe leden, zowel ouderen als jongeren.

Als U belangstelling heeft om kid te worden, of een geschikte kandidaat kent, neem dan a.u.b. contact op met het bestuur (zie de contactpagina)

Vrienden

Naast de leden is er een kring van Vrienden van Pugwash voor diegenen die belangstelling hebben voor Pugwash Nederland, of ons werk willen steunen.    Iedereen kan zich aanmelden via het bestuur.

Contributie en Donaties

Zowel de internationale Pugwash als Pugwash Nederland zijn volledig afhankelijk van schenkingen, andere vrijwillige bijdragen, en van subsidies die zijn verleend om specifieke projecten (bijvoorbeeld conferenties) te steunen.  

De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding, behalve soms een vergoeding .van gemaakte kosten.

Pugwash Nederland vroeg vroeger een jaarlijkse ledencontributie, maar nu er minder activiteiten plaats vinden, en die wegens corona allemaal online zijn gehouden en dus nauwelijks kosten meebrengen, zijn de ledencontributies voorlopig opgeschort.  

ANBI: aftrekbaarheid Contributie en Donaties

Pugwash Nederland heeft ANBI status.  Donaties en ledencontributies zijn fiscaal aftrekbaar als gift. .

De Financiën van Pugwash Nederland.

Wegens de coronabeperkingen kon in 2020 geen fysieke ALV worden gehouden, eN werd besloten de behandeling van de jaarrekening uit te stellen tot de ALV in 2021.

Inmiddels zijn de jaarcijfers voor 2020 beschikbaar. 

BATEN EN LASTEN  

Over het jaar 2020 zijn er geen baten ontvangen.  De lasten, in totaal €1050,  bestonden uit €43 aan bankkosten en €1007 aan reiskostendeclaraties van bestuursleden.

BALANS 

Aan het eind van 2020 was het saldo van de bankrekeningen € 10258, en dat is ook het eigen vermogen van de vereniging, aangezien er geen andere bezittingen vorderingen of schulden zijn.