“Sharing the Planet” in de schaduw van Twin Towers en Pentagon

De wrede shock van het vernietigen van de Twin Towers van het World Trade Center en de zware beschadiging van het Pentagon zijn wij nog niet te boven. Kort voor die diep in­grijpen­de gebeurtenis stippelde het Pugwashbestuur twee belangrijke activiteitslijnen uit: i) het initiatief “Sharing the Planet” met sterke accenten op duurzaamheid en lange-termijn overwegingen en ii) de milita­risering van de ruimte met de dreiging van een wereldhegono­mie die haaks staat op “Sharing”. De actualiteit van bestrijding van terrorisme heeft zijn weerslag op de korte-termijn aspecten van deze activiteitslijnen, maar zal ook in een nog niet te over­ziene toekomst een belangrijke rol spelen. Nu reeds tekenen zich divergenties af: de denkers onder ons zeggen “zelfs afge­zien van onoverkomelijke morele bezwaren, ruimtebewape­ning biedt geen bescherming; stop er mee”, terwijl belangen-groeperingen en haviken na de ineenstorting van Twin Towers juist kiezen voor NMD-intensivering. We stellen het centraal tijdens de hierna aangekondigde jaarvergadering.

Het hoofdthema van deze Nieuwsbrief stond reeds in het kader van “Sharing the Planet”. De daarvoor beoogde work­shop wil een be­perkt aantal vooruitdenkende en gezaghebben­de mensen bij­een­brengen om na te denken over de onderlinge samenhang van consumptie (C), bevolkingsdruk (B) en het voortbestaan van de soorten (S). De eerste twee van deze drie parameters zijn antropocentrisch; de laatst genoemde opent de discussie over het recht op voortbestaan van niet-menselijke levensvor­men en afgezien van nuttigheids overwegingen. Het is de bedoeling om C, B en S te bezien in onderlinge wissel­werking en niet als single issues; realistisch maar met ethische bewo­gen­heid. Het zal duidelijk zijn dat in een kader van korte-termijn politiek deze invalshoek uitermate gevoelig ligt en om een uiterst zorg­vuldige benadering vraagt.

Onze Wereld bevindt zich overduidelijk in een over­gangs­positie: een alsmaar toenemende consumptie C is mathe­ma­tisch onmogelijk, zelfs bij een zich stabiliserende wereld­bevol­king B. Daarbij wordt verzwegen dat in één ­generatie de Soortenrijkdom S met de helft (!) dreigt af te nemen. De Aarde verandert dermate drastisch dat we spreken van een faseover­gang in de taal van natuurkundi­gen of van een afsluiting van het Holoceen in de taal van geologen.

De workshop “Sharing the Planet” is in de Senaatskamer van de RU-Groningen van ­12 t/m 14 juni 2001 en wordt afgesloten met een openbare aulalezing op Vrijdagavond 14 juni.

Laat een bericht achter