Aanzet tot discussie over toekomstige positie en rol van Pugwash Nederland

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van Pugwash Nederland is gediscussieerd over de toekomstige positie en rol van de vereniging. De jongere leden van Young Pugwash Neder­land1 is toen gevraagd deze discussie kort weer te geven met een eigen visie.

Volgens ons blijft het bestaansrecht van Pugwash onveranderd. Naast onderwerpen als massavernietingswapens dienen zich veiligheidsvraagstukken aan die gelijksoortige kenmerken vertonen – zoals duur­zame ontwikkeling, biodiversiteit, IT en de in­vloed daarvan op informatievrijheid, de wissel­werking tussen internationaal en lokaal niveau en genetische manipulatie. Een club van geën­gageerde wetenschappers kan een zinvolle bij­drage leveren door de complexe problemen, met zowel beloften als gevaren, toegankelijk te maken door de maatschappelijke impact te verduidelijken en oplossingen te bieden die in verscheidene disciplines een zorgvuldig beargu­menteerde grond hebben.

Op de jaarvergadering resumeerde de secretaris, Eric Ferguson, wat volgens hem de zes sterke punten van Pugwash zijn: 1) de kwaliteit van de analyse, 2) de traditie van open discussie, 3) de motivatie van de leden, 4) het geloof in de in­vloed van redelijke argumenten op besluitvor­ming, 5) onderling vertrouwen en 6) het werken op de achtergrond. Op basis van deze sterke punten moet Pugwash alleen díé thema’s oppik­ken waar ze een meerwaarde heeft ten opzichte van andere organisaties. Dit was tevens één van de drie criteria die de vertrekkende secretaris-generaal George Rathjens in augustus 2002 gaf voor internationale Pugwash-activiteiten. De andere twee selectie criteria die hij gaf, waren: 1) het belang en internationale karakter van de thematiek en 2) de mogelijkheid om een beslis­sing een bepaalde kant op te duwen (‘knife-edge problems’).

Pugwash Nederland zal moeten proberen zich langs deze lijnen verder te ontwikkelen. Ook volgens Young Pugwash zetelt onze kracht en geloofwaardigheid in gedegen onderzoek. In de toekomst dienen ‘oude’ wegen (opnieuw) ver­sterkt te worden: krachtige argumenten formu­leren door kennisuitwisseling, die vervolgens invloed hebben doordat de leden in allerlei net­werken actief zijn waarin deze argumenten van belang kunnen zijn. Uitbreiding van het leden­aantal is een noodzaak, maar met de nadruk op kwaliteit. Oftewel, het aantrekken van een selectieve groep mensen die voor Pugwash van betekenis kan zijn door gedegen discussie­partners te bieden betreffende de dilemma’s waarbij hun vakgebieden betrokken zijn, en die zich, in bepaalde mate en/of ad hoc, inzetten in het kader van de vereniging en de standpunten van Pugwash kunnen laten doorwerken door hun positie in de maatschappij. Al met al kiezen wij liever voor een vereniging die weliswaar meer achter de schermen werkt maar het gesprek open houdt en bekend is vanwege de gedegenheid van haar onderzoek, dan voor de grotere publiciteit met het risico één van velen te worden en met haar beweringen minder serieus te worden genomen.

Naast afvaardiging naar de jaarlijkse internatio­nale Pugwashconferentie, het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering en bestuursvergade­ringen en het bijdragen aan en lezen van de nieuwsbrief zijn verdere activiteiten nodig. Er zouden meer werkgroepen op verschillende onderwerpen kunnen worden opgezet of voort­gezet, waarbij mensen met relevante kennis en inzicht worden benaderd om hiermee aan de slag te gaan. Daarbij zij het duidelijk dat juist hun eigen kennis en inzicht dienstbaar is aan een dergelijke interactie.

Bij urgente kwesties dient de aanpak een balans te vinden tussen tijdige actie en goede analyse, zoals in positieve zin geïllustreerd kan worden door het proces rond de verklaring over Irak. Bij langer lopende vraagstukken is het instru­ment van workshops zoals ‘Sharing the Planet’ en het manifest dat daaruit voortkwam, zeer succesvol gebleken. Onderwerpen waarop Pugwash Nederland zich specifiek wil richten kunnen aanleiding zijn tot het gericht aantrek­ken van mensen die hierin een versterkende rol spelen. Een zich mede door nieuwe leden ont­wikkelend thematisch punt binnen de vereni­ging is ‘biodiversiteit en genetische technolo­gie’. Voor de identificatie van competenties en toekomstige aandachts­punten van Pugwash Nederland rekenen wij op uw bijdragen aan de verdere discussie.

door Antoinette Hildering en Arthur Petersen

1 Young Pugwash Nederland is een werkgroep van Pugwash Nederland die zich richt op promovendi en recentelijk gepromoveerden. Momenteel bestaat ze uit drie A- en drie B-leden. 

Laat een bericht achter