Overzicht werkzaamheden ledenwerkgroepen in 2011/2012

Werkgroep “Kernwapens en Kernwapenvrije zones”

Sinds vorming van de werkgroep eind 2011 is deze vier keer bijeengekomen. De werkgroep bestaat uit vijf actieve leden en drie volgers. Wij hebben ons gewijd aan de drie door het Bestuur gemandateerde topics (hieronder) en hebben enkele relevante nucleaire ontwikkelingen geëvalueerd, zoals de Chicago Summit.

Terugtrekking TNW uit Europa

Uitgaande van een ontwerptekst van Laurens Hogebrink is een discussiestuk tot stand gebracht over de haalbaarheid van terugtrekking van de resterende 180 in Europa gestationeerde Amerikaanse TNW (tactische kernwapens), vooralsnog voor discussie binnen Pugwash.

Kernwapenvrije zone Midden-Oosten

De werkgroep heeft de kansen van welslagen onderzocht van de door Finland te organiseren conferentie over dit onderwerp. Marc Vogelaar heeft namens de werkgroep een bezoek gebracht aan Brussel (EU Raadssecretariaat) o.m. in verband met twee EU-seminars terzake en contact onderhouden met de OPCW, de Finse Ambassadeur in Den Haag en, via deze, met Ambassadeur Pölhö te Helsinki die belast is met de organisatie van de conferentie. De werkgroep beveelt Pugwash-deelname aan het tweede EU-seminar in november en, als waarnemer, aan de conferentie te Helsinki in december. Na de conferentie zal de werkgroep een voorstel doen over een door Pugwash met IKV/Pax Christi te organiseren follow up bijeenkomst in Nederland.

Nucleair terrorisme

Op basis van een ontwerptekst van Arend Meerburg wordt nog dit jaar een discussiestuk gefinaliseerd, vooralsnog voor discussie binnen Pugwash.

Werkgroep “Kernenergie en maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers”

Deze werkgroep is deze twee keer bijeengekomen. De werkgroep bestaat uit drie actieve leden (Arthur Petersen, Eric Ferguson en Egbert Boeker) en vier volgers (Ranieri Argentini, Antoinette Hildering, Rens de Man en Xander van Tilburg).

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers

Vanuit de werkgroep is een organisatorische en inhoudelijke bijdrage geleverd aan de Pugwash Workshop over ‘Science and Social Responsibility’ die Pugwash en UNESCO organiseerden in Parijs op 14 en 15 maart 2012. In de voorbespreking van deze workshop in de werkgroep is geconcludeerd dat de kern van Pugwash is om betrouwbare informatie en analyses, inclusief contra-expertise, in te brengen ten behoeve van besluitvorming. In toenemende mate hoort daar ook communicatie met de media (onder andere fungeren als ‘resource’ voor journalisten) bij als maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers.

In de Parijs-workshop is het idee ontstaan om in Nederland een vervolgworkshop (2013 of 2014) te organiseren over ‘Social Responsibility in Technoscience’, te organiseren samen met internationale universitaire partners (Aalborg University Copenhagen) en het 3TU.Centre for Ethics and Technology van de drie technische universiteiten in Nederland. Dit moet leiden tot een ‘special issue’ van een wetenschappelijke tijdschrift. In het najaar van 2012 zullen de plannen worden uitgewerkt en zal financiering worden gezocht bij het Rijk en NWO/KNAW.

Kernenergie

Pugwash International heeft aan Pugwash Nederland gevraagd om te zoeken naar (financiële) steun bij de Nederlandse rijksoverheid voor een project over ‘Nuclear Safety and Security in Africa’. Inmiddels heeft de werkgroep/het bestuur hierover gesproken met BZ(DVB en DME). Bij DME bestaat geen interesse in een project specifiek over kernenergie in (sub-Sahara) Afrika, maar mogelijk wel in een project over de ‘governance’ van de toekomstige energievoorziening met ook aandacht voor de voor- en nadelen van kernenergie. Mogelijk kan er gezamenlijk een projectvoorstel geschreven worden met de werkgroepen 1 en 2.

Werkgroep “Public Relations”

Sinds de vorming van werkgroep 4, eind 2011, is deze werkgroep twee keer bijeen gekomen. De werkgroep bestaat uit Rens de Man, Ranieri Argentini, Arthur Petersen, Xander van Tilburg, en Rens Willems.

Kwartaalborrels

De eerste kwartaalborrels zijn georganiseerd op 6 juni en 13 september en bleken een groot succes. Het bestuur, leden en geïnteresseerden konden na een korte publiekslezing van Laurens Hogebrink (6 juni) en Berma Klein Goldewijk (13 september) onder het genot van een borrel en een hapje napraten. De volgende kwartaalborrel staat gepland voor dinsdag 27 november 2012 (17:30), wederom in de kelder van Stadskasteel Oudaen (Utrecht).

Website, sociale media en elektronische nieuwsbrief

Ondertussen wordt ook de website van Pugwash vernieuwd. Met de vernieuwing zal het nieuws op de website ook weer geactualiseerd worden. U ontvangt hierover natuurlijk van ons bericht.

Aan de vernieuwing van de website is ook de verandering van de papieren naar een elektronische nieuwsbrief gekoppeld en de aansluiting van Pugwash op sociale media als Twitter en Linkedin. U kunt ons op vinden op: www.linkedin.com/company/pugwashnetherlands en op Twitter kunt u ons vinden als @Pugwash_NL .

Verder

Komende tijd gaan wij aan de slag met werving van nieuwe leden, een ledenenquête, en, mogelijkerwijs in samenspraak met partnerorganisaties, nieuwe publiekslezingen.

-Redactie
Pugwash Nederland nieuwsbrief oktober 2012

Laat een bericht achter