Sharing the Planet 2002

Als vervolg op het “The World at the Crossroads” heeft Pugwash Nederland van 12-14 juni 2002 in Groningen een internationaal Symposium “Sharing the Planet: Population – Consumption – Species” georganiseerd. Dit symposium leidde tot het Groningen Manifesto, dat eind augustus/begin september 2002 werd gepresenteerd op de World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. Op 27 november 2003 verscheen bij Eburon Academic Publishers het boek “Sharing the Planet: Population – Consumption – Species. Science and Ethics for a Sustainable and Equitable World”. De voor deze projecten benodigde gelden werden gedeeltelijk door Pugwash Nederland uit eigen middelen gefourneerd en gedeeltelijk door middel van subsidies bijeengebracht. Ruime middelen zijn aan ons beschikbaar gesteld door o.a. het PWT (Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek), de NCO (Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking), de Europese Commissie, de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), de Stichting Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) en het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).

Laat een bericht achter