Workshop over Uitbanning van Chemische en Bacteriologische Wapens

Op 26 en 27 april, samenvallend met het uit­kom­en van deze Nieuwsbrief, wordt in Oegst­geest de jaarlijkse Pugwash workshop over preventie van Chemische en Bacteriolo­gische Wapens (CBW) georganiseerd door ons lid Jan Medema. Het wordt een belangrijke meeting van deskundigen, actueel vanwege alle ontwik­kelin­gen rondom Irak en van invloed omdat het vooraf gaat aan een OPCW (Organisation for Prevention of Chemical Weapons) die de vol­gende week in Den Haag wordt gehouden.

CBW-workshops vanwege Pugwash-Nederland richten zich op de preventie van chemische en CBW-workshops vanwege een zusterorganisa­tie in Zwitserland op de preventie van biologi­sche wapens. De jaarlijkse bijeen­komsten kun­nen reeds terugzien op een tien-jarige vrucht­bare samenwerking ter verstevi­ging van de Chemical Weapon Convention (CWC, 1993). Of­schoon niet perfect en niet een abso­luut water­dichte barrière tegen chemi­sche oorlog­voering, heeft deze CWC toch wezenlijk bijge­dragen aan een reductie van de risico’s van een chemische oorlog. Van de in de vorige eeuw geproduceerde 100.000 ton (!) aan CW zal in 2015 nog slechts weinig overgebleven zijn. Meer dan 150 landen hebben de CWC geratificeerd zodat een wereld­wijde aanvaarding nabij lijkt.

Enkele landen in het Midden Oosten zijn de meest moeilijke af­wezigen in de OPCW, maar in Irak-2003 zijn de chemische wapens in ieder geval niet gebruikt. Een ander aspect van zorg vormen de niet-dodelijke wapens: ‘Non-Lethal Weapons’, die verboden dienen te worden in oorlogssituaties, maar voor sommigen toelaatbaar zijn voor (internati­onale?) wetshandhaving. De workshop zal trachten om oplossingen aan te dragen voor hierbij optredende problemen, zoals het komen tot betere definities en betere internationale ge­dragsregels bij eventueel gebruik van middelen om wetsovertreders tijdelijk uit te schakelen.

De CWC heeft een verificatie systeem geba­seerd op voorgenomen chemicaliën, maar dat systeem omvat geen nieuwe chemische stoffen die aan verificatie kunnen ontsnappen. Dat maakt het essentieel om zich te verlaten op algemene doelstellingen in de CWC. Dit vormt een be­langrijk punt op de agenda voor de komende Pugwash CBW-workshop.

door Jan Medema

Laat een bericht achter