Beknopt jaarverslag 2004

In de jaarvergadering van 2004 namen Bas de Gaay Fortman, onze voorzitter na 9 jaar bestuurslidmaatschap en Bart van der Sijde, vice-voorzitter, na ongeveer 13 jaar, afscheid van het Bestuur. In die vergadering werden Georg Frerks benoemd tot nieuwe voorzitter en Bob van der Zwaan tot nieuw lid van het Bestuur. Het bestuur benoemde later Berma Klein Goldewijk tot vice-voorzitter in de vacature van Van der Sijde.

Het bestuur heeft in 2004 vergaderd op 24 mei (in Utrecht), 14 oktober (Zeist) en 7 december (Utrecht). Buiten de vergaderingen is er een intensief contact geweest via e-mail.
De jaarvergadering 2004 vond plaats op dinsdag 7 december in Utrecht. In het huishoudelijk gedeelte voor de leden van Pugwash Nederland werden als gebruikelijk de jaarverslagen van secretaris en penningmeester besproken en goedgekeurd en werden ook de begrotingen (2004-2005 definitief en 2005-2006 voorlopig) vastgesteld.

In de discussie antwoordde de aftredende voorzitter op een vraag van Edy Korthals Altes dat het beleid ter bevordering van actieve deelname van leden aan werkgroepen (Internationale Orde, Duurzame ontwikkeling, Massavernietigingswapens, enz) niet meer goed werken. We richten ons nu dus meer op publicaties en workshops. Zo namen we deel aan een “werkswinkel” (zoals ze dat in Zuid-Afrika noemen) “Human security in South African context”, organiseerden we het symposium “Sharing the Planet” in Groningen en verzorgden we met een beroep op de leden de onderstaande Europa-VS workshop in Den Haag. In het kader van Pugwash-International worden telkenjare twee CBW-workshops georganiseerd ter uitbanning van Chemische en Biologische Warfare (oorlog), één over het opstellen van biologische wapen conventies in Zwitserland en één over chemische wapen conventies in Nederland. De laatste is verschoven naar het volgende verslagjaar (daarover schrijft Jan Medema elders in dit nummer).

Deelname aan internationale Pugwash bijeenkomsten

2nd Pugwash Workshop on Science, Ethics & Society, 9-12 Sept. ‘04, Corsica, georganiseerd door Pierre Cannone en bijgewoond door Arthur Petersen. Berma Klein Goldewijk was uitgenodigd, maar verhinderd.

54th Pugwash Conference on Science and World Affairs, “Bridging a Divided World Through International Cooperation and Disarmament” van 4-9 October 2004 in Seoul, Zuid Korea met als thema’s voor de werkgroepen:
WG1 Eliminating Nuclear Weapons
WG2 Building Cooperative Security: the Case of the Middle East
WG3 International Terrorism and Consequences of the ‘War on Terror’
WG4 Economic Cooperation and Development in East Asia
WG5 Non-Military Threats to Security Vanuit Nederland werd aan deze conferentie deelgenomen door Bas de Gaay Fortman, Arthur Petersen, Ranieri Argentini en Bob van der Zwaan.

“The Relation between the US and Europe: Partners or Rivals?”, een workshop georganiseerd door Pugwash Nederland in nauwe samenwerking met het Instituut Clingendael en met de Atlantische Commissie. Ze werd gehouden op 12 november 2004 in Den Haag, Instituut Clingendael. Bart van der Sijde gaf hierover reeds een impressie in de vorige Nieuwsbrief en binnenkort zal een verslag van deze belangrijke bijeenkomst in boekvorm verschijnen.

Juniorleden Pugwash Nederland

De jonge tak van Pugwash NL (YPNL) bestaat uit Ranieri Argentini, Guido den Dekker, Antoinette Hildering, Kenneth Manusama, Irna van der Molen en Arthur Petersen. YPNL is ook in 2004 weer actief geweest met bijeenkomsten, discussies en het produceren van stukken zoals voor de jaarlijkse internationale Pugwash conferentie. YPNL is hiervoor bijeengekomen in februari, maart en mei in Arnhem en in december na de jaarvergadering in Utrecht. Daarnaast is er een speciale ontmoeting geweest in maart met Nikolay Bobylev van Student Pugwash St. Petersburg. Vier leden van YPNL (Ranieri Argentini, Antoinette Hildering, Irna van der Molen en Arthur Petersen) zijn tevens redactieleden en dragen in die hoedanigheid bij aan de Nieuwsbrief.

De YPNL zijn ook actief geweest buiten de eigen YPNL bijeenkomsten. Arthur Petersen en Ranieri Argentini hebben actief deelgenomen aan de conferenties in Seoul dit jaar en daar ook papers gepresenteerd met als onderwerp respectievelijk de het voorzichtigheidsbeginsel en de verantwoordelijkheden van wetenschappers en ingenieurs en de mogelijkheden voor het implementeren van directe democratie op grote schaal door het gebruik van moderne technieken op het gebied van informatietechnologie en telecommunicatie. Namens YPNL en YPInt zitten respectievelijk Antoinette Hildering en Arthur Petersen in het Pugwash NL bestuur. Arthur is namelijk als bestuurslid gekozen van International Student/Young Pugwash (ISYP) en heeft de functie van penningmeester op zich genomen. Ranieri fungeert als contactpersoon voor YPNL met ISYP.

Website en E-Mail

De website www.Pugwash.nl maakt het gemakkelijk om belangstellenden snel informatie te geven over Pugwash Nederland. Wij hebben nog geen gegevens over de intensiteit van bezoeken. Het Bestuur wil deze website verder ontwikkelen tot een interactief communicatiemiddel tussen de leden en met de buitenwereld. Ook dit jaar zijn er een 30-tal rondschrijvens aan de Leden uitgegaan, waaronder stukken die door diverse leden ter rondzending werden aangeboden. Het bestuur zou graag zien dat de onderlinge contacten – mede via e-mail – zich verder uitbreiden.

De wereldwijde e-mail lijst voor Nationale Pugwash Secretarissen, waartoe in Halifax is besloten, heeft door zwakke uitvoering en technische problemen vertraging opgelopen, maar is uiteindelijk eind augustus gerealiseerd onder de naam Pugwashnet. De lijst valt onder verantwoordelijkheid van Jeffrey Boutwell, Pugwash in Washington DC en de dagelijkse uitvoering is in handen van Ferguson. Voor het eerst worden nu rechtstreekse discussies mogelijk tussen de nationale groepen. Het gebruik valt nog tegen, maar reeds nu wordt het benut om alle nieuws dat op de Pugwash website verschijnt aan te kondigen.

door Eric Ferguson

Laat een bericht achter