Singapore Statement over integriteit van wetenschappelijk onderzoek

In juli 2010 werd in Singapore de 2nd World Conference on Research Integrity gehouden. Onder vindt u de vertaling van het statement dat het resultaat was van deze conferentie.

Inleiding

De waarde en de voordelen van onderzoek zijn sterk afhankelijk van de integriteit van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er nationale en disciplinaire verschillen zijn in de manier waarop onderzoek wordt georganiseerd en uitgevoerd, zijn er ook principes en professionele verantwoordelijkheden die fundamenteel zijn voor de integriteit van onderzoek waar het ook wordt uitgevoerd.

Principes

  • Eerlijkheid in alle aspecten van onderzoek
  • Verantwoordingsplicht bij de uitvoering van onderzoek
  • Professionele hoffelijkheid en billijkheid in het werken met anderen
  • Goed rentmeesterschap ten behoeve van anderen van onderzoek

Verantwoordelijkheden

1. Integriteit: Onderzoekers moeten de verantwoordelijkheid nemen voor de betrouwbaarheid van hun onderzoek.

2. Naleving van regelgeving: Onderzoekers moeten zich bewust zijn van en zich houden aan regelgeving en beleid met betrekking tot onderzoek.

3. Onderzoeksmethoden: Onderzoekers moeten passende methoden van onderzoek gebruiken, conclusies baseren op kritische analyse van het bewijsmateriaal en bevindingen en interpretaties volledig en objectief rapporteren.

4. Onderzoeksverslaglegging: Onderzoekers moeten duidelijke, nauwkeurige verslagen van al het onderzoek bijhouden op een wijze die de controle en de replicatie van hun werk door anderen mogelijk maakt.

5. Onderzoeksresultaten: Onderzoekers moeten gegevens en bevindingen openlijk en onmiddellijk delen, zodra ze in de gelegenheid zijn geweest om hun eventuele aanspraken op prioriteit en eigendomsrecht vast te laten leggen.

6. Auteurschap: Onderzoekers moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun bijdragen aan alle publicaties, financieringsaanvragen, rapporten en andere onderzoekspresentaties. Lijsten van auteurs moeten allen en alleen diegenen bevatten die voldoen aan geldende criteria voor auteurschap.

7. Erkenning bijdragen aan publicatie: Onderzoekers moeten in publicaties de namen en functies erkennen van degenen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek, met inbegrip van schrijvers, financiers, sponsors en anderen, maar niet voldoen aan de criteria voor auteurschap.

8. Peer review: Onderzoekers moeten eerlijke, snelle en strenge evaluaties uitvoeren en vertrouwelijkheid respecteren bij de review van het werk van anderen.

9. Belangenconflicten: Onderzoekers moeten financiële en andere belangenconflicten bekendmaken die de betrouwbaarheid van hun werk in onderzoeksvoorstellen, publicaties en communicatie met het publiek in gevaar kunnen brengen evenals in alle review-activiteiten.

10. Communicatie met het publiek: Onderzoekers moeten professioneel commentaar beperken tot hun erkende expertise, wanneer zij aan de publieke discussie deelnemen over de toepassing en het belang van onderzoeksresultaten; ze moeten een duidelijk onderscheid maken tussen professionele commentaren en persoonlijke opvattingen.

11. Rapportage onverantwoorde onderzoekspraktijken: Onderzoekers moeten bij de bevoegde instanties elke verdenking van wangedrag in onderzoek melden, waaronder vervalsing of plagiaat, evenals andere onverantwoorde onderzoekspraktijken die de betrouwbaarheid van het onderzoek ondermijnen, zoals onvoorzichtigheid, verkeerd vermelden van auteurs, niet rapporteren van tegenstrijdige gegevens, of het gebruik van misleidende analysemethoden.

12. Reageren op onverantwoorde onderzoekspraktijken: Onderzoeksinstellingen, evenals tijdschriften, professionele organisaties en instanties waarin onderzoek wordt uitgevoerd, moeten beschikken over procedures om te reageren op beschuldigingen van wangedrag en andere onverantwoorde onderzoekspraktijken en over procedures om degenen te beschermen die dergelijk gedrag te goeder trouw aangeven. Indien wangedrag of een andere onverantwoorde onderzoekspraktijk wordt bevestigd, dienen passende maatregelen te worden getroffen, met inbegrip van het corrigeren van de publicaties over het onderzoek.

13. Onderzoeksomgevingen: Onderzoeksinstellingen moeten omgevingen creëren en behouden die de integriteit bevorderen door middel van onderwijs, helder beleid, en redelijke normen voor promotie, terwijl ze werkomgevingen bevorderen die de integriteit van onderzoek ondersteunen.

14. Maatschappelijke overwegingen: Onderzoekers en onderzoeksinstellingen moeten erkennen dat zij een ethische verplichting hebben om de maatschappelijke voordelen af te wegen tegen de risico’s die inherent zijn aan hun werk.

-Redactie
Pugwash Nederland nieuwsbrief november 2010

Laat een bericht achter